Komunikat

W wyniku inicjatywy Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów przystąpiono do prac mających na celu opracowanie prawnych założeń nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych, zmierzających do utworzenia w polskim systemie prawnym izb leśnych. Autorem głównych prac – na zamówienie Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów – jest Marek Geszprych – radca prawny, doktor nauk prawnych, ekspert w zakresie prawa leśnego, rolnego oraz ochrony środowiska, posiadający wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej i w sektorze pozarządowym. 

Dr inż. Stefan Traczyk – Prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów
Spotkanie z udziałem reprezentantów DGLP, RDLP Warszawa, warszawskich Lasów Miejskich, IBL, Kampinoskiego Parku Narodowego,BULiGL i Taxus prowadził Stefan Traczyk./ Fot. Jerzy Drabarczyk – źródło: lasy.gov.pl

Prace są realizowane w trzech etapach: 

  1. Etap 1 w okresie od 1 marca 2021 r. do 7 lipca 2021 r. – został już zrealizowany. Polegał na przeprowadzeniu analizy regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania izb leśnych lub rolno-leśnych w innych krajach europejskich, łącznie z tłumaczeniem aktów prawnych dotyczących funkcjonowania wskazanych form organizacyjnych. W wyniku jego realizacji powstała ekspertyza zawierająca uwarunkowania powierzchniowo-organizacyjne oraz historyczno-gospodarcze leśnictwa niepaństwowego w Polsce. 

W ekspertyzie odniesiono się do historycznego rozwoju izb rolniczych w polskich uwarunkowaniach prawnych, przytoczono regulacje prawne związane z możliwością funkcjonowania izb rolno-leśnych w obecnych polskich uwarunkowaniach prawnych, a także wskazano na uwarunkowania Polityki Leśnej Państwa opracowanej w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i przyjętej przez Radę Ministrów 22 kwietnia 1997 r., w kontekście możliwości i powinności funkcjonowania izb leśnych w polskich uwarunkowaniach prawnych. 

Ostatnia najdłuższa część ekspertyzy zawierała część komparatystyczną w ramach której zawarto tłumaczenia aktów prawnych (w całości lub w formie wyciągów) wybranych krajów europejskich w kontekście funkcjonowania izb rolno-leśnych. 

Wskazano przy tym, że kluczową kwestią jest zbadanie udziału europejskich izb rolniczych w oddziaływaniu na aspekty leśnictwa. Jak się okazuje wskazane oddziaływanie zostało zasygnalizowane w poszczególnych regulacjach prawnych dotyczących izb rolniczych takich krajów jak: Niemcy, Austria, Czechy, Chorwacja, Estonia, czy Węgry. Ustalono, że oddziaływanie to ma większy lub mniejszy zakres. Większy zakres oddziaływania znajduje się w regulacjach takich państw jak: Niemcy, Austria i Czechy. Mniejszy zakres dostrzeżono w regulacjach chorwackiej ustawy z dnia 9 czerwca 2018 r. o izbie rolniczej, a także uwarunkowaniach estońskich i węgierskich rozwiązań prawnych.

  1. Etap 2 jest realizowany w okresie od 8 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. W założeniu wskazany etap działań dotyczy opracowania metodycznych założeń w formie ekspertyzy prawnej dotyczącej podjęcia koniecznych działań mających na celu utworzenie izb leśnych w polskich uwarunkowaniach prawnych, społecznych i gospodarczych.
  2. Etap 3 będzie realizowany w okresie od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r. 

W założeniu wskazany etap działań odnosi się do przygotowania projektu ustawy nowelizującej w przedmiocie utworzenia izb leśnych w Polsce. 

Podsumowując jak wskazuje pierwszy etap prac w oparciu o wyniki badań z zakresu nauk prawnych i leśnych, przedstawione w ekspertyzie w historycznym przekroju pionowym, jak również w oparciu o rozwiązania komparatystyczne regulacji prawnych wielu krajów europejskich – najlepszym sposobem rozwoju gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych jest rozwój izb rolno-leśnych, a także spółdzielni leśnych.