Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w granicach administracyjnych Warszawy występują lasy prywatne, jest ich ponad 3 200 ha. W lasach prywatnych realizowane są zalecenia pielęgnacyjne wynikające z uproszczonych planów urządzania lasu. Jest to dokument przygotowany przez specjalistów, który określa zakres planowanego zabiegu, intesywność prac, a nawet nakaz wprowadzenia nowego odnowienia lasu. Wszystko wykonywane jest pod nadzorem leśnika.

Miasto Stołeczne Warszawa jest jedną z niewielu stolic europejskich, w której lasy znajdują się w granicach miasta i zajmują znaczne obszary. Po II Wojnie Światowej zniszczenia w warszawskich lasach były ogromne. Lasy w znacznej części nosiły ślady długich i intensywnych walk.

Po zakończeniu II Wojny Światowej została podjeta uchwała o odbudowie miasta na mocy Ustawy Sejmu Ustawodawczego z dnia 3 lipca 1947 r. Pomysłem architektów i urbanitsów była koncepcja, promowana także przez leśników, zwiększenia lesistości miasta przez otoczenie stolicy zielonym pierścieniem leśnym. Koncepcja zyskała akceptację  i w 1949 roku zapadła decyzja, aby lesistość Warszawy wynosiła 23,5%. Na przełomie lat zalesiono 15 tys.ha gruntów, do 1951 roku powstał zielony pierścień leśny. Zmiany granic Warszawy doprowadziły do zwiększenia powierzchni stolicy. Obecnie lesistwość wynosi około 15%.

Na terenie miasta występują różne własności lasów:

  • Skarb Państwa,
  • Prezydent m.st. Warszawy,
  • Lasy Prywatne.

Lasy prywatne będące pod nadzorem Prezydenta m.st. Warszawy to koło 3 200 ha, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych to powierzchnia około 1 300 ha.

Aktualnie nadzór nad całością gospodarki leśnej pełni specjalnie do tego powołana w 2007 roku jednostka budżetowa – Lasy Miejskie – Warszawa. Przedmiotem działalności Lasów Miejskich – Warszawa jest prowadzenie gospodarki leśnej wg zasad zrównoważonego rozwoju, zachowanie i powiększanie zasobów leśnych na obszarze m.st. Warszawy, a ponadto sprawowanie nadzoru nad gospodarką w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, które zajmują około 3 200 ha. Obecnie lasy w Warszawie zajmują blisko 8 tys. ha, co stanowi około 15% powierzchni miasta. Rozmieszczone są one głównie na obrzeżach miasta w 27 kompleksach.

W następnym artykule opowiemy o porcedurze realizacji gospodarki leśnej w lasach prywatnych na terenie m.st. Warszawy.

Informacje zostały pozyskane ze strony www.laymiejskie.waw.pl