Na łamach woluminu „Forum Pedagogicznego” Tom 12 Nr 2 (2022) pod redakcją Michała Paluch oraz Marcina Klimskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie ukazała się seria artykułów poświęconych tematyce pedagogiki lasu.

Publikacja podzielona jest na dwie części tj. pierwsza „tematyczna” odsłania bowiem obszar problemowy nazwany „pedagogiką lasu”, który nie pojawił się dotąd na łamach naukowych czasopism poświęconych edukacji i wychowaniu. Nie można tu nie wspomnieć o zaistniałych, w różnych kontekstach i opracowaniach specjalistycznych, pojęciach posiadających już swoją historię, takich jak: edukacja leśna czy edukacja przygodowa, w ramach których wymienia się: experiential education (oudoor education, adventure education), pedagogika  przeżyć 
(niem. Erlebnispädagogik)  czy  rodzima  metodyka harcerska. Druga część „Forum Pedagogicznego” stanowią „Artykuły i rozprawy”.

Czym zatem ona jest, czemu jest taka wyjątkowa? Jak piszą o niej sami autorzy jest” to co na tym tle wyróżnia pedagogikę lasu, mieści się w samej jej nazwie. Z jednej strony akcentuje bowiem dobrze znane pojęcie dziedziny nauk o wychowaniu i kształceniu, jaką jest pedagogika, a z drugiej łączy się z kategorią bytu naturalnego o wysokim stopniu bioróżnorodności i samoregulacji, jakim jest las.”

Poniżej kilka wybranych artykułów z ww. czasopisma. 

W pierwszym artykule działu tematycznego, pt. Pedagogika  lasu  i  pierwsze ścieżki jej teoretycznych konceptualizacji, Michał Paluch podejmuje próbę otwarcia problematyki  badawczej  omawianego  obszaru.  Autor określa  możliwe  kierunki badań teoretycznych wraz z ich praktycznym odniesieniem, jak i proponuje własne koncepcje znaczeniowe, co może być pomocne w celu dalszej konceptualizacji definicji, jej semantyki, a na przyszłość – metodologii badań pedagogii i pedagogiki lasu. 

W artykule autorstwa Kazimierza Rykowskiego pt. Pytania o las jako medium pedagogiczne zawarte zostały cenne wskazówki służące zmianie dotychczasowego rozumienia zadań
i funkcji lasu, które przeważnie sprowadzają się do roli użytkowej. Autor w swoich rozważaniach postuluje o poddanie pilnej refleksji sposoby wykorzystywania przestrzeni leśnej w szeroko rozumianym procesie edukacyjnym realizowanym przez leśników, pedagogów, edukatorów i inne osoby podejmujące takie aktywności. Z uwagi na zmiany, jakie dostrzegane są w środowisku społeczno-przyrodniczym, a zwłaszcza ich niezwykle szybkie tempo, konieczne się wydaje, zdaniem autora, poszukiwanie nowego paradygmatu kształcenia dla pedagogiki i leśnictwa.

Następnym artykułem w tym dziale jest praca przygotowana we współautorstwie Anny Wierzbickiej i Barbary Czołnik, pt. Podstawy formalne, organizacja i przebieg edukacji leśnej społeczeństwa prowadzonej przez Lasy Państwowe. Podjęto w niej analizę kształtowania się edukacji leśnej w Polsce realizowanej przez Lasy Państwowe. Artykuł zawiera etapy formowania się definicji edukacji leśnej oraz jej podstawy prawne. Zamysłem autorek było również ukazanie najistotniejszych celów w misji edukacyjno-wychowawczej, jakie podejmowane są od lat. ubiegłego wieku przez instytucję Lasów Państwowych. Artykuł zaznajamia ponadto czytelników z działalnością Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych oraz innych wybranych ośrodków naukowo-dydaktycznych rozwijających edukację leśną w Polsce. 

Zachęcamy do zapoznania się pełnym przekrojem artykułów związanych z pedagogiką lasu: Czasopismo Forum Pedagogiczne Tom 12 Nr 2 (2022) Pedagogika Lasu.

Czasopismo Forum Pedagogiczne Tom 12 Nr 2 (2022) Pedagogika Lasu