Niemal jedna piąta lasów w Polsce należy do indywidualnych właścicieli, a liczba rodzin posiadających własny lasy przekracza milion! Mało kto wie, że lasy należące do indywidualnych osób to więcej niż całkowita powierzchnia leśna niejednego z państw Europy. Polskie lasy prywatne to 1,78 mln hektarów. Rolnik nie był w stanie obyć się bez drewna, z którego budował, wykonywał narzędzia, korzystał do ogrzewania mieszkań, a nawet wypasał zwierzęta. Dziś priorytety rolników zmieniły się, wieś przeszła znaczącą modernizację społeczną.

Na początku czerwca Katowice stały się centrum ogólnopolskiej dyskusji na temat znaczenia oraz zwrócenia uwagi opinii publicznej i środowisk opiniotwórczych na najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem lasów prywatnych w naszym kraju. Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów zorganizowało kolejną już ogólnopolską konferencję gdzie przedstawiciele Lasów Państwowych, samorządowcy, świat nauki, organizacje społeczne oraz reprezentanci przemysłu drzewnego podjęli się dyskusji na temat najnowszych wyników prac badawczych oraz funkcjonowania lasów prywatnych w świetle obserwowanych obecnie i przewidywanych zmian.

Skuteczną formą łączenia teorii z praktyką są wyjazdy studyjne poszerzające wiedzę i stanowiące ważny element kształcenia, w tym kształcenia geograficznego. Dzięki nawiązanej współpracy z Nadleśnictwem Katowice, uczestnicy konferencji drugiego dnia wydarzenia odwiedzili lasy największej aglomeracji przemysłowej Polski – jednego z największych tego typów organizmów miejskich w Europie Środkowej. O tym jak duże znaczenie przykładano do lasu i pracy leśników na Górnym Śląsku świadczy realizowany od lat 60. XX wieku projekt Leśnego Pasa Ochronnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. To dzięki niemu wiele miast jest dziś otoczono przez lasy. Niektóre, jak Katowice, mają również lasy w samych granicach administracyjnych. Katowickie lasu noszą jednak wyraźne piętno działań człowieka. W wyniku eksploatacji kopalin szereg naturalnych form terenu uległo częściowemu lub całkowitemu zatarciu. Prowadzenie działalności górniczej pod terenami leśnymi powodują do dziś, m.in. zapadanie się powierzchni gruntu. Warto podkreślić, że Katowice brały również udział w projekcie ADAPTCITY i opracowały strategię adaptacji do zmian klimatu.  

Omawiana tematyka i wywołana dyskusja utwierdziły organizatorów w przekonaniu, że kontynuacja debaty –  rozpoczętej podczas tegorocznej konferencji naukowej w dniach  1-2 czerwca 2023 w Katowicach – jest absolutnie konieczna. Każde takie spotkanie wnosi wiele nowego oraz jest płaszczyzną do kolejnej wymiany poglądów. Służy także nawiązywaniu bądź rozszerzeniu współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za obszary leśne będące własnością osób prywatnych.